Ğ'lerin Söylenişi

Türkçe'de "ğ" yalnızca yazımda vardır. Kendi başına söylenmesi olanaksızdır. Konuşurken,
genellikle "ğ"den önce gelen ünlü harfi bir ölçü uzatarak söylenir.

 • ağa ➔➔ a:a
 • ağabey ➔➔ a:abi:
 • ağaç ➔➔ a:aç
 • ağaçlık ➔➔ a:açlık
 • ağalık ➔➔ a:alık
 • ağartmak ➔➔ a:artmak
 • ağıl ➔➔ a:ıl
 • ağır ➔➔ a:ır
 • ağırlamak ➔➔ a:ırlamak
 • ağıt ➔➔ a:ıt
 • ağız ➔➔ a:ız
 • ağızlık ➔➔ a:ızlık
 • ağlamak ➔➔ a:lamak
 • bağdaş ➔➔ ba:daş
 • bağımlı ➔➔ ba:ımlı
 • bağımsız ➔➔ ba:ımsız
 • bağırmak ➔➔ ba:ırmak
 • bağış ➔➔ ba:ış
 • bağlaç ➔➔ ba:laç
 • bağlamak ➔➔ ba:lamak
 • bağnaz ➔➔ ba:naz
 • boğaz ➔➔ bo:az
 • boğmak ➔➔ bo:mak
 • boğulmak ➔➔ bo:ulmak
 • boğumlama ➔➔ bo:umlama
 • böğür ➔➔ bö:ür
 • böğürtlen ➔➔ bö:ürtlen
 • böğürtü ➔➔ bö:ürtü
 • çağanoz ➔➔ ça:anoz
 • çağatay ➔➔ ça:atay
 • çağdaş ➔➔ ça:daş
 • çağırmak ➔➔ ça:ırmak
 • çığlık ➔➔ çı:lık
 • çoğalmak ➔➔ ço:almak
 • çoğul ➔➔ ço:ul
 • çoğunluk ➔➔ ço:unluk
 • dağarcık ➔➔ da:arcık
 • dağılmak ➔➔ da:ılmak
 • dağınık ➔➔ da:ınık
 • dağıtım ➔➔ da:ıtım
 • doğru ➔➔ do:ru
 • düğme ➔➔ dü:me
 • göğüs ➔➔ gö:üs
 • kağıt ➔➔ ka:ıt
 • kağnı ➔➔ ka:nı
 • koğuş ➔➔ ko:uş
 • loğusa ➔➔ lo:usa
 • mağara ➔➔ ma:ara
 • mağaza ➔➔ ma:aza
 • moğol ➔➔ mo:ol
 • nağme ➔➔ na:me
 • oğul ➔➔ o:ul
 • öğün ➔➔ ö:ün
 • öğürmek ➔➔ ö:ürmek
 • öğüt ➔➔ ö:üt
 • öğütmek ➔➔ ö:ütmek
 • oğuz ➔➔ o:uz
 • sağanak ➔➔ sa:anak
 • sağır ➔➔ sa:ır
 • sağlam ➔➔ sa:lam
 • soğan ➔➔ so:an
 • soğuk ➔➔ so:uk
 • söğüş ➔➔ sö:üş
 • söğüt ➔➔ sö:üt
 • tuğla ➔➔ tu:la
 • yağmur ➔➔ ya:mur
 • yoğurt ➔➔ yo:urt
 • "ğ" e / i seslerinin arasında ise, "ğ" yerine "y" sesi söylenir.
 • beğendi ➔➔ beyendi
 • beğendirmek ➔➔ beyendirmek
 • beğeni ➔➔ beyeni
 • beğenmek ➔➔ beyenmek
 • çiğnemek ➔➔ çiynemek
 • değer ➔➔ deyer
 • değerli ➔➔ deyerli
 • değil ➔➔ diyil
 • değil mi ➔➔ diyil mi'
 • değin ➔➔ deyin
 • değirmen ➔➔ deyirmen
 • değişik ➔➔ deyişik
 • değişim ➔➔ deyişim
 • eğ itmek ➔➔ eyitmek
 • eğe ➔➔ eye
 • eğelemek ➔➔ eyelemek
 • eğer ➔➔ eyer
 • eğik ➔➔ eyik
 • eğilim ➔➔ eyilim
 • eğim ➔➔ eyim
 • eğitim ➔➔ eyitim
 • eğri ➔➔ eyri
 • leğen ➔➔ Ieyen
 • meğer ➔➔ meyer
 • seğirmek ➔➔ seyirrnek
 • seğirtmek ➔➔ seyirtmek
 • teğet ➔➔ teyet
 • teğmen ➔➔ teymen